Geachte relatie,

Wij hebben gemerkt, dat onze klanten in belangrijke mate gebruik hebben gemaakt van het eerste noodsteunpakket van de overheid om de economie en de werkgelegenheid te ondersteunen in verband met de coronacrisis. Deze maatregelen liepen tot 31 mei jl.

Per 1 juni is het tweede noodsteunpakket ingegaan.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de inhoud daarvan en over enkele andere mogelijkheden voor u.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn momenteel:

Uitstel van belastingbetaling

De periode waarin u bijzonder uitstel van betaling van uw belastingen kunt aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Dit kan voor de Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting.

Een belangrijke voorwaarde bij uitstel voor een langere periode dan 3 maanden, is dat u verklaart geen dividenden en directiebonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.

Naar aanleiding van het niet betalen, zal de belastingdienst een aanslag opleggen waarop een boete staat vermeld. Dit heeft te maken met het systeem bij de Belastingdienst. Deze boete is echter ten onrechte en zal worden kwijtgescholden.

Tegemoetkoming in uw personeelskosten (NOW 2.0)

Deze maatregel is verlengd tot 30 september 2020 en geldt voor bedrijven die minimaal 20% omzetverlies gedurende 3 maanden hebben. Hierbij kan gekozen worden voor een periode vanaf juni, juli of augustus, met dien verstande, dat het tijdvak moet aansluiten op het tijdvak van NOW 1.0, als u daarvan gebruikt hebt gemaakt.

NOW 1. 0 gaat niet automatisch over naar NOW 2.0. U moet zich dus opnieuw aanmelden voor deze nieuwe regeling. Dit kan waarschijnlijk vanaf 6 juli tot 31 augustus 2020.

De vergoeding is maximaal 90% – plus 40% opslag – van de loonkosten voor de werknemers die sociaal verzekerd zijn. Hierbij wordt de loonsom van die 3 maanden dan vergeleken met de referentiemaand (maart 2020).

In belangrijke mate lijkt deze nieuwe regeling op de oude regeling, NOW 1. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen:

 • De korting bij bedrijfseconomisch ontslag (was 50%) is vervallen. Met dien verstande, dat als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag van meer dan 20 medewerkers, toestemming van de vakbond of een mediationverzoek nodig is. Anders is er een korting van 5%. Voor ontslagaanvragen gelden overigens nog wel gewoon de normale wettelijke regels.
 • Werkgevers moeten verklaren hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te volgen. Onder voorwaarden kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
 • Over 2020 mogen geen dividenden en directiebonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden gelden alleen als voor de vaststelling van de definitieve subsidie een accountantsverklaring verplicht is.
 • De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
 • Bij NOW-uitkeringen boven € 125.000 is te zijner tijd bij de definitieve opgave een accountantsverklaring verplicht; bij uitkeringen van € 25.000 – € 125.000 volstaat een “derdenverklaring”.

Let op.

Wilt u op de valreep nog gebruik maken van NOW 1.0? Dat kan; de aanmeldtermijn is verlengd van 31 mei naar 5 juni.

Bij deze eerdere regeling gold als referentiemaand januari 2020. Had u in die maand helemaal geen loonsom maar wel in de maanden maart t/m mei, dan kunt u mogelijk alsnog voor de NOW 1.0 in aanmerking komen. Als er eerder een afwijzende beschikking van het UWV is ontvangen dan zal het UWV deze aanvragers zelf benaderen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze maatregeling is in de plaats gekomen voor het noodloket (TOGS) die voorzag in een uitkering van € 4.000 voor specifieke sectoren op basis van de SBI-code.

De TVL geldt voor het Midden- en Kleinbedrijf tot 250 medewerkers, mits de betreffende SBI-code geldt. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) kunt u eenvoudig controleren of uw SBI-code onder deze regeling valt.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als een omzetverlies van minimaal 30% (een hoger percentage dan bij de NOW-regeling) wordt verwacht. De uitkering loopt van 1 juni tot en met 30 september en bedraagt maximaal € 50.000 en is bedoeld voor de vaste lasten. Het werkelijke bedrag is sectorafhankelijk en afhankelijk van de omvang van de onderneming.

De uitkering is belastingvrij, maar telt wel mee als omzet voor de NOW 2 regeling. Hierdoor kan deze laatste dus lager uitvallen.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) / Zelfstandig ondernemers, waaronder DGA’s (TOZO 2)

Deze maatregel is eveneens verlengd tot 30 september a.s.

Een zeer belangrijk verschil ten opzichte van TOZO 1 is, dat in de nieuwe maatregel het Partnerinkomen in aanmerking wordt genomen.  Hierdoor kunnen tweeverdieners eerder in de problemen komen als hun vaste lasten in privé zijn gebaseerd op beide inkomens.

De eerder gestelde criteria gelden blijven:

U moet in Nederland wonen en uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd, behoudens enkele uitzonderingen. Daarnaast moet u voldoen aan het fiscale urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar) en uw onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De regeling geldt ook voor de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA), mits deze ook voldoet aan het urencriterium en ten minste 50%-aandeelhouder is.

De ondersteuning bestaat uit een uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand), waarbij het inkomen wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 voor gehuwden en samenwonenden of maximaal € 1.050 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal verkrijgen van maximaal € 10.157 tegen 2% rente, mits geen sprake is van surseance van betaling of faillissementsaanvraag.

Let op: Dit bedrag geldt als maximum leenbedrag voor TOZO 1 en TOZO 2 gezamenlijk.

Als u al eerder gebruik hebt gemaakt van de TOZO dan geldt een verkorte aanvraagprocedure. De regeling loopt dus niet automatisch door.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Het kabinet bedenkt momenteel nog een goede oplossing voor ontslagen flexwerkers, die niet in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering. Een gerichte, loongerelateerde regeling is echter nog niet haalbaar gebleken. Om te voorkomen, dat deze groep tussen wal en schip valt, is er de TOFA. Deze voorziet in een vaste tegemoetkoming van € 600 per maand voor drie maanden, mits geen aanspraak gemaakt wordt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand.  Deze tegemoetkoming is van toepassing voor hen, die in februari minimaal € 500 bruto verdienden, maar dat bedrag in april met minimaal de helft zagen teruglopen.

Testament

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Eerste Kamer een spoedwet aangenomen. Deze maakt het mogelijk om het opstellen of aanpassen van een testament bij de notaris te realiseren door middel van bijvoorbeeld videobellen of andere elektronische alternatieven. Voorheen moest u altijd fysiek langskomen bij de notaris, maar dat hoeft dus niet meer. Dankzij deze wet kunnen dus ook mensen, die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen hun laatste wil goed regelen.

Het DGA salaris

U mag als DGA tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als uw vennootschap geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen, niet met terugwerkende kracht. Als voorwaarde is tevens gesteld, dat er niet op een andere wijze geld uit de vennootschap (of gelieerde vennootschappen) gehaald mag worden, bijvoorbeeld door een oplopende rekening-courant of door dividenduitkeringen.

Een nadeel van deze mogelijkheid is, dat aan het eind van 2020 alsnog bepaald moet worden wat over het gehele jaar het DGA-salaris had moeten zijn. Een eventueel te laag verloond bedrag moet dan alsnog worden ingehaald. Maatwerk is dus vereist.

Uw bankier

Er zijn inmiddels veel maatregelen getroffen om uw bancaire verplichtingen enigszins te verlichten. Zo zijn er bij voorbeeld te noemen:

 1. De mogelijkheid om uitstel van aflossingen en rente bij de bank te krijgen.
 2. Het borgstellingskrediet (BMKB) aanvragen. Dit geldt niet alleen voor het MKB, maar ook voor ZZP’ers.
 3. De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 4. De Corona-OverbruggingsLening (COL), bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers.  Deze leningen gaan via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
 5. Het Klein Krediet Corona (KKC), dat vooral bestemd is voor de kleine ondernemers.
 6. De regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C), vooral bestemd voor de grotere ondernemingen.

De wijze, waarop de kredietverstrekkers hiermee omgaan, verschilt nogal. Soms nemen zij zelf het initiatief, soms moet u dat doen. De afhandeling verloopt de ene keer soepel, de andere keer stroperig. Het verschilt per bank en per regeling.

Desgewenst kan onze financieringsspecialist – Patrick Heijnis – u hierin nader van dienst zijn. Het is immers vaak een ongelijk speelveld, waar u en de kredietverstrekker zich op bevinden. Professionele ondersteuning kan dan soms net het verschil maken.

We spreken de wens uit, dat het qua gezondheid voor u beheersbaar blijft en hopen u zo snel mogelijk weer in een normale wereld te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens ons gehele team,

Nico van der Does