Geachte relatie,

Ongekende tijden, als het gaat over de Corona-maatregelen van de overheid om de economie draaiende te houden. De grote lijn hierbij, is dat de overheid er alles aan doet om het bedrijfsleven te helpen in deze moeilijke omstandigheden en om de werkgelegenheid in stand te houden. Dat is te prijzen.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

Uitstel van belastingbetaling

Sinds 1 april jl. kunt u niet alleen per brief, maar ook digitaal uitstel van belasting aanvragen voor 3 maanden. Dit kan voor de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting door op de site van de belastingdienst in te loggen met een Digid-code.

Nog steeds geldt, dat pas uitstel kan worden aangevraagd als een aanslag is ontvangen. Wel is het nu zo, dat als eenmaal uitstel is gevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen, die opgelegd zijn in de periode van uitstel.

Als u uitstel aanvraagt voor uw besloten vennootschap, doe dan ook tijdig de melding van betalingsonmacht. Tijdig wil zeggen uiterlijk 14 dagen na de laatste betaaldatum. Dit kan dus eerder zijn dan dat u de aanslag van de belastingdienst heeft ontvangen om uitstel aan te vragen.

Vergeet ook niet te beoordelen of uw voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting wellicht verlaagd moeten worden.

Overigens is vanuit het bedrijfsleven gevraagd om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back) te verruimen van thans een jaar terug naar drie jaar terug. Dit is destijds bij de financiële crisis ook ingevoerd en werkte goed. Als de overheid hiertoe zou besluiten en snel uitbetaalt, helpt dat uiteraard in de financiering van de onderneming.

Pensioenpremies

De pensioensector- pensioenfondsen, verzekeraars en premie-pensioeninstellingen- heeft aangegeven om bedrijven daar waar mogelijk te helpen door een speciale regeling te treffen. Zo kunnen winkeliers bijvoorbeeld de betaling maximaal 60 dagen uitstellen.

Tegemoetkoming in uw personeelskosten (NOW)

Dinsdag 31 maart jl. zijn de specifieke regels voor deze tegemoetkoming bekend gemaakt en de verwachting is, dat 6 april a.s. het loket bij het UWV opengaat. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2020.

U kunt hiervan alleen gebruik maken, indien u een omzetdaling van ten minste 20% verwacht over een aaneengesloten periode van 3 maanden. In principe gaat men daarbij uit van de periode maart-mei 2020. U kunt echter ook kiezen voor een andere 3-maandsperiode, namelijk hetzij april-juni 2020 hetzij mei-juli 2020. De omzet over de gekozen 3-maandsperiode wordt dan vergeleken met – heel simpel – uw omzet over 2019, gedeeld door vier.

De tegemoetkoming betreft een subsidie gedurende drie maanden voor de loonkosten van uw medewerkers, voor zover die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, derhalve ook voor werknemers met een flexibel contract (b.v. een nul-urencontract). De subsidie bedraagt maximaal 90% (*) van de loonsom over maart-mei 2020 – ook als u van een andere periode voor de omzetdaling uitgaat – verhoogd met 30% werkgeverslasten. Overigens met een maximaal maandloon per medewerker van € 9.538.

(*) Dit percentage wordt gerelateerd aan de mate van omzetdaling. Ofwel 90% bij 100% omzetdaling. Is de omzetdaling lager, dan wordt ook de 90% evenredig lager. Dus bij 50% omzetdaling gaat het om 45% subsidie van de loonsom.

Bij de aanvraag moet u de verwachte omzet aangeven in de gekozen 3-maandsperiode, alsmede de omzet 2019, gedeeld door 4. Op basis hiervan wordt dan de verwachte omzetdaling berekend. Heeft u overigens meerdere loonheffingsnummers, dan moeten meerdere aanvragen worden ingediend, waarbij steeds de omzetdaling voor de gehele onderneming wordt ingevuld.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het UWV een voorschot uitkeren van 80%, uitgaande van de loonsom over januari jl. Binnen 24 maanden na afloop van de gekozen 3-maandsperiode moet u vaststelling van de subsidie vragen, waarbij – behoudens thans nog niet bekende uitzonderingen –  een accountantsverklaring vereist is. Aan de hand van deze aanvraag volgt dan een nabetaling of terugbetaling op basis van de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom.

 • De regeling is bedoeld om de werkgelegenheid in stand te houden. Daarom bent u gehouden om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode, waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Voorts bent u verplicht om het loon 100% door te betalen. Dit geldt ook voor flexwerkers, maar u heeft geen verplichting om deze categorie medewerkers daadwerkelijk aan het werk te houden, zodat u kunt volstaan met alleen die uren, die ze wel werken.
 • Als uw onderneming pas in de loop van 2019 is gestart, zijn er andere regels om de vergelijkende omzet te berekenen.
 • Bij de berekening van de daling gaat het om de omzetdaling op concernniveau.
 • Het is uiteraard in uw belang om de voordeligste 3-maandsperiode te kiezen. Voor zover dat inzicht thans nog onvoldoende is, kan het interessant zijn om de aanvraag nog niet op dit moment te doen maar later.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er)

De regeling voor zelfstandig ondernemers is bekend en is nu bekend onder de naam “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (TOZO). De aanvraag hiervoor moet u doen bij uw gemeente. Het is een tijdelijke regeling, die geldt voor drie maanden (maart – mei 2020).

De gestelde criteria zijn:

U moet in Nederland wonen en uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd, behoudens enkele uitzonderingen. Daarnaast moet u voldoen aan het fiscale urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar) en uw onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De regeling geldt gelukkig ook voor de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA), mits deze ook voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook moet de DGA te verklaren en aannemelijk te maken, dat de BV nu geen salaris kan uitbetalen.

De ondersteuning bestaat uit een uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand), waarbij het inkomen wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 voor gehuwden en samenwonenden of maximaal € 1.050 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal verkrijgen van maximaal € 10.157 tegen 2% rente. De maximale looptijd is drie jaar en tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet af te lossen.

Let op.
Wij merken, dat veel gemeenten nog moeten wennen aan het feit, dat deze tegemoetkoming snel en conform de regeling moet worden uitgevoerd. Soms baseren zij zich nog op de oude regeling “Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), waarbij sprake is van veel strengere regels. Laat u echter in voorkomende gevallen niet weerhouden om van deze nieuwe regeling gebruik te maken.

Land- en tuinbouwbedrijven

Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiermee staat het kabinet borg voor de kredieten aan agrarische ondernemers. Inhoudelijk zijn over deze regeling nog geen details bekend.

Bankier

Deze maatregelen zijn in het bijzonder van belang:

Uitstel van aflossingen en rentebetaling
MKB-bedrijven, die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossingen en rente op hun lopende leningen. Dit geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot 2½ miljoen euro. Voor hogere leningen volgen wellicht extra maatregelen, maar dat is nu nog niet bekend.

Deze maatregel loopt in onze beleving goed.

Sommige banken reageren zelf naar hun klanten of zij hiervan gebruik willen maken. Bij andere banken moet u het initiatief nemen.

Borgstellingsregeling MKB
De borgstellingsregeling voor het MKB is verruimd, thans genoemd de BMKB-C regeling. Deze regeling kan worden benut voor een overbruggingskrediet of verruiming van uw rekening-courantfaciliteit. Hiermee kan extra liquiditeitsruimte worden gevonden, indien uw inkomsten teruglopen.

Aanvragen voor de BMKB-C kunnen (vooralsnog) tot 1 april 2021 worden ingediend.

De regeling houdt in:

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag; het maximale krediet is 1½ miljoen euro.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. De toets op een tekort aan zekerheden is niet aan de orde.
 • De maximale looptijd van het krediet is 8 kwartalen, waarbij de bank kan kiezen voor lineaire aflossing (al dan niet met een aflossingsvrije periode) of aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

Deze maatregelen loopt tot op heden in onze beleving onvoldoende en stroperig. Er worden eisen gesteld, die in onze beleving niet realistisch zijn, bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting voor 2020 en 2021. Probeer dat maar eens te doen in de huidige omstandigheden. Ook zijn de rente- en kosten hoog, zowel die aan de bank zelf als de opslag voor de overheid. In het Tweede Kamerdebat van 1 april jl. werd een motie aangenomen, waarin het Kabinet werd gevraagd er alles aan te doen om deze rente- en kosten fors naar beneden bij te stellen. Laten we het hopen.

​Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)
Hiervan kunt u gebruik maken als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De overheid helpt dan door middel van een 50% garantie hierop. Het gaat daarbij om minimaal 1½ en maximaal 50 miljoen euro per onderneming.  Het maximum is tijdelijk verruimd tot 150 miljoen euro; sterker, het Kabinet heeft zich gecommitteerd om alle garantieruimte te verstrekken, die nodig is.

Rentekorting Qredits
Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Voor deze ondernemers wordt uitstel van betaling aangeboden voor zes maanden, waarbij de rente voor deze periode wordt verlaagd naar 2%.

Uw privé hypotheek

Een aantal banken neemt individueel stappen om huizenbezitters te helpen, waarbij op verzoek de rente en aflossing gedurende een aantal maanden (meestal drie) worden opgeschort. Indien u hiervan gebruik van wilt maken, kunt u contact met uw hypotheekverstrekker opnemen.

Noodloket

Het noodloket voorziet in een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Formeel heet deze regeling de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Zoals uit de naam blijkt, heeft deze regeling betrekking op specifieke sectoren en wel op basis van de zogenaamde SBI-code. Dit is de code, die bij uw inschrijving in de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Heeft u meerdere activiteiten en dus meerdere SBI-codes, dan gaat het om de hoofdactiviteit. Dit is altijd de bovenste code op uw uittreksel uit het handelsregister.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) kunt u eenvoudig controleren of uw SBI-code onder deze regeling valt.

Het aantal SBI-codes, dat hieronder valt, wordt door de overheid regelmatig aangepast. In het debat van de Tweede Kamer op 1 april jl. is een motie aangenomen om hier ruimhartig mee om te gaan. Dus als u er vandaag niet onder valt, probeer het later dan nogmaals.

Verzekeringen

In een hectische tijd als deze betaalt de meerwaarde van een eigen assurantiekantoor binnen onze organisatie zich uit. Hierdoor kunnen wij kort met elkaar en met de verzekeringsmaatschappijen schakelen, hetgeen uiteraard de dienstverlening ten goede komt. Zo krijgen wij momenteel veel vragen over wanneer je een medewerker kunt ziekmelden op de verzuimverzekering. De verzekeraars volgen hierbij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars, zijnde:

 • Wel ziek melden:

Als een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken. Het maakt hier niet uit of het Coronavirus wel of niet is vastgesteld.

 • Niet ziek melden:

Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken. Bijvoorbeeld omdat hij of zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft om vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet kan of mag verlaten.
Ook indien een medewerker nu lichte verkoudheidsklachten heeft, waarmee hij onder normale omstandigheden wel zou kunnen werken, maar nu niet mag werken, dan valt dit niet onder de dekking van een verzuimverzekering.
Wij merken dat momenteel de Arbo diensten er kort op zitten en na ziekmeldingen direct contact opnemen met de werknemer, die ziek is gemeld. Is de medewerker ten onrechte ziek gemeld dan wordt de werkgever verzocht een hersteldmelding door te voeren.
Twijfelt u of een ziekmelding onder de verzuimverzekering valt? Neem dan gerust contact met ons op!

Overige opmerkingen

Wij merken volledigheidshalve op, dat bepaalde aanvragen nog niet kunnen worden ingediend. De reden hiertoe is, dat de overheid de tijd nodig heeft om al haar systemen goed in te richten. Daar is helaas niets aan te doen.
Uiteraard zijn wij bereid om u bij het bovenstaande behulpzaam te zijn. Het is een veranderde wereld geworden en u heeft waarschijnlijk uw handen ook vol aan de operationele zaken binnen uw onderneming. Voorts hebben wij ervaren, dat “de andere kant van de tafel” soms ook (nog) niet weet, hoe een regeling exact moet worden geïnterpreteerd. Daarbij komt ook nog eens, dat de overheid tijd nodig heeft om alles juridisch goed uit te werken.

Tenslotte:

Tot slot vermelden wij de maatregelen, die wij binnen ons kantoor hebben genomen. Deze zijn:

 • Ons kantoor is gewoon geopend, zij het dat er slechts een minimale bezetting zal zijn.
 • Alle medewerkers werken dus in principe thuis. Zij zijn echter telefonisch of per e-mail gewoon bereikbaar.
 • Indien u stukken wilt afleveren, wordt u vriendelijk verzocht dit zo veel mogelijk digitaal te doen.
 • Fysieke afspraken worden tot een minimum beperkt. Deze worden omgezet naar telefonische – of video belafspraken.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We spreken de wens uit, dat het qua gezondheid voor u beheersbaar blijft en hopen u zo snel mogelijk weer in een normale wereld te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens ons gehele team,

Nico van der Does