23 maart 2019

Geachte relatie,

Ongekende tijden, zo schreven wij vorige week in ons bericht aan u over de Corona-maatregelen van de overheid om de economie draaiende te houden. De grote lijn hierbij, is dat de overheid er alles aan doet om het bedrijfsleven te helpen in deze moeilijke omstandigheden en om de werkgelegenheid in stand te houden. Dat is te prijzen.

De ontwikkelingen daarin gaan snel. Wat vandaag wordt afgesproken, is morgen misschien weer veranderd. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de huidige ontwikkelingen sturen wij u daarom bij deze een update van onze brief vorige week.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn momenteel:

Uitstel van belastingbetaling

Er kan per brief een verzoek worden gedaan om bijzonder uitstel van betaling te krijgen voor de loonbelasting, de omzetbelasting, de inkomstenbelasting  en de vennootschapsbelasting.  Wij attenderen u er op, dat dit verzoek moet worden gedaan op basis van de ontvangen aanslag. Dit betekent met betrekking tot de loonbelasting en omzetbelasting dat u geen verzoek moet indienen bij de betreffende aangifte, maar pas als u een aanslag daarvoor heeft ontvangen, omdat er niet is betaald. Overigens kan er ook uitstel worden gevraagd voor naheffingsaanslagen over oudere jaren.

Wij adviseren u om – indien de onderneming in een BV wordt geëxploiteerd – dan ook een zg. melding betalingsonmacht te doen om zodoende te voorkomen, dat u privé aansprakelijk wordt gesteld als de BV haar belastingen onverhoopt helemaal niet kan betalen.

Let op: deze melding moet worden gedaan uiterlijk 14 dagen na de uiterste betaaldatum. Voor de aangiften over februari jl. dus uiterlijk op 14 april 2020. Het kan zijn, dat u dan de bovenbedoelde aanslag nog niet heeft ontvangen. In dat geval moet u dus eerst de melding doen en pas later -als de aanslag wel binnen is – het verzoek tot uitstel.

In eerste instantie was er sprake van, dat bij het verzoek om uitstel ook een verklaring van een zg. “derde deskundige” moest worden toegevoegd. Deze eis is vervallen.

Naast uitstel van betaling kan uiteraard ook uw voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting worden aangepast.

Pensioenpremies

De pensioensector – pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen – heeft aangegeven om bedrijven daar waar mogelijk te helpen door een speciale regeling te treffen. Zo kunnen winkeliers bijvoorbeeld de betaling maximaal zestig dagen uitstellen. Nadere details over de regeling zijn thans nog niet bekend.

Tegemoetkoming in uw personeelskosten

De oorspronkelijke regeling voor werktijdverkorting is vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuwe regeling gekomen, de Noodmaategel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Deze regeling kan worden toegepast als u vanaf 1 maart jl. tenminste 20% omzetverlies verwacht door het Corona-virus. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Op basis van de aanvraag krijgt u een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming; achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke loonsom en daling van de omzet is geweest.

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Overigens is bij aanvragen boven een nog nader te bepalen bedrag een accountantsverklaring vereist.

Aangezien deze regeling gericht is op het in stand houden van de werkgelegenheid verplicht u zich bij de aanvraag om het loon 100% door te betalen en geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode, waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er)

De ZZP’er, die in financiële problemen komt, kan een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) bij de gemeente. Hier gelden van oudsher strenge criteria voor, maar die zijn versoepeld. Het verschil is:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden – al dan niet bij wijze van voorschot – inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Deze hoeft later niet te worden terugbetaald.
 • Er is bij deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en geldt bovendien een lager percentage dan bij de normale Bbz.

Overigens is er enige onduidelijkheid wat onder een ZZP’er  wordt verstaan. Als u voor 1 januari 2020 als zodanig bent ingeschreven bij het handelsregister, aan het urencriterium voldoet en in Nederland uw beroep / bedrijf uitoefent is het o.i. wel helder. Maar wat als u samen met anderen in een Vennootschap onder firma of Maatschap dan wel via een BV uw onderneming exploiteert? Ook dan heeft u wellicht alle kenmerken van een “echte” ZZP’er, dus laat u zich niet weerhouden om ook dan desgewenst een beroep op deze regeling te doen.

Land- en tuinbouwbedrijven

Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiermee staat het kabinet borg voor de kredieten aan agrarische ondernemers. Inhoudelijk zijn over deze regeling nog geen details bekend.

Bankier

Deze maatregelen zijn in het bijzonder van belang:

Uitstel van aflossingen en rentebetaling
MKB-bedrijven, die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossingen en rente op hun lopende leningen. Dit geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot 2½ miljoen euro. Voor hogere leningen volgen wellicht extra maatregelen, maar dat is nu nog niet bekend.

Let op. Sommige banken reageren zelf naar hun klanten of zij hiervan gebruik willen maken. Bij andere banken moet u het initiatief nemen.

Borgstellingsregeling MKB
De borgstellingsregeling voor het MKB is verruimd, thans genoemd de BMKB-C regeling. Deze regeling kan worden benut voor een overbruggingskrediet of verruiming van uw rekening-courantfaciliteit. Hiermee kan extra liquiditeitsruimte worden gevonden, indien uw inkomsten teruglopen.

Aanvragen voor de BMKB-C kunnen (vooralsnog) tot 1 april 2021 worden ingediend.

De regeling houdt in:

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag; het maximale krediet is 1½ miljoen euro.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. De toets op een tekort aan zekerheden is niet aan de orde.
 • De maximale looptijd van het krediet is 8 kwartalen, waarbij de bank kan kiezen voor lineaire aflossing (al dan niet met een aflossingsvrije periode) of aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)
Hiervan kunt u gebruik maken als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De overheid helpt dan door middel van een 50% garantie hierop. Het gaat daarbij om minimaal 1½ en maximaal 50 miljoen euro per onderneming.  Het maximum is tijdelijk verruimd tot 150 miljoen euro; sterker, het Kabinet heeft zich gecommitteerd om alle garantieruimte te verstrekken, die nodig is.

Rentekorting Qredits
Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Voor deze ondernemers wordt uitstel van betaling aangeboden voor zes maanden, waarbij de rente voor deze periode wordt verlaagd naar 2%.

Uw privé hypotheek

Een aantal banken neemt individueel stappen om huizenbezitters te helpen, waarbij op verzoek de rente en aflossing gedurende een aantal maanden (meestal drie) worden opgeschort. Indien u hiervan gebruik van wilt maken, kunt u contact met uw hypotheekverstrekker opnemen.

Noodloket

Op korte termijn komt er een compensatieregeling voor bedrijven in branches, die direct hard zijn geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven kunnen een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Het is nog niet bekend onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen.  Door de minister zijn echter met name bedrijven genoemd in de drink- en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en (soms) bedrijven in de culturele sector. De voorwaarde is wel, dat het een onderneming betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Verzekeringen

In een hectische tijd als deze betaalt de meerwaarde van een eigen assurantiekantoor binnen onze organisatie zich uit. Hierdoor kunnen wij kort met elkaar en met de verzekeringsmaatschappijen schakelen, hetgeen uiteraard de dienstverlening ten goede komt. Zo krijgen wij momenteel veel vragen over wanneer je een medewerker kunt ziekmelden op de verzuimverzekering. De verzekeraars volgen hierbij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars, zijnde:

 •  Wel ziek melden:

Als een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken. Het maakt hier niet uit of het Coronavirus wel of niet is vastgesteld.

 • Niet ziek melden:

Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken. Bijvoorbeeld omdat hij of zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft om vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet kan of mag verlaten.
Ook indien een medewerker nu lichte verkoudheidsklachten heeft, waarmee hij onder normale omstandigheden wel zou kunnen werken, maar nu niet mag werken, dan valt dit niet onder de dekking van een verzuimverzekering.
Wij merken dat momenteel de Arbo diensten er kort op zitten en na ziekmeldingen direct contact opnemen met de werknemer, die ziek is gemeld. Is de medewerker ten onrechte ziek gemeld dan wordt de werkgever verzocht een hersteldmelding door te voeren.
Twijfelt u of een ziekmelding onder de verzuimverzekering valt? Neem dan gerust contact met ons op!

Overige opmerkingen

Wij merken volledigheidshalve op, dat bepaalde aanvragen nog niet kunnen worden ingediend. De reden hiertoe is, dat de overheid de tijd nodig heeft om al haar systemen goed in te richten. Daar is helaas niets aan te doen.
Uiteraard zijn wij bereid om u bij het bovenstaande behulpzaam te zijn. Het is een veranderde wereld geworden en u heeft waarschijnlijk uw handen ook vol aan de operationele zaken binnen uw onderneming. Voorts hebben wij ervaren, dat “de andere kant van de tafel” soms ook (nog) niet weet, hoe een regeling exact moet worden geïnterpreteerd. Daarbij komt ook nog eens, dat de overheid tijd nodig heeft om alles juridisch goed uit te werken.

Tot slot vermelden wij de maatregelen, die wij binnen ons kantoor hebben genomen. Deze zijn:

 • Ons kantoor is gewoon geopend, zij het dat er slechts een minimale bezetting zal zijn.
 • Alle medewerkers werken dus in principe thuis. Zij zijn echter telefonisch of per e-mail gewoon bereikbaar.
 • Indien u stukken wilt afleveren, wordt u vriendelijk verzocht dit zo veel mogelijk digitaal te doen.
 • Fysieke afspraken worden tot een minimum beperkt. Deze worden omgezet naar telefonische – of video belafspraken.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We spreken de wens uit, dat het qua gezondheid voor u beheersbaar blijft en hopen u zo snel mogelijk weer in een normale wereld te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens ons gehele team,

Nico van der Does