Aan de op deze internetsite opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waar in deze disclaimer wordt gesproken over Van der Does Accountants & Adviseurs wordt bedoeld Van der Does Accountants, Van der Does Belastingadviseurs en Van der Does Assurantie- en Inkomensadviseurs.

De op of via deze internetsite beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op of via deze website beschikbare informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en / of jurisdictie dan Nederland.

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. Van der Does Accountants & Adviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade welke zou kunnen ontstaan door direct of indirect gebruik van de op deze internetsite opgenomen informatie.

Bepaalde onderdelen van deze internetsite zijn afkomstig van informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Over deze informatie heeft Van der Does Accountants & Adviseurs geen controle. Deze informatie wordt ook niet vooraf door Van der Does Accountants & Adviseurs bekeken. Van der Does Accountants & Adviseurs draagt derhalve ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Van der Does Accountants & Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Does Accountants & Adviseurs.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Van der Does Accountants & Adviseurs
Buitenomweg 15
2811 BM Reeuwijk